Pravidla užívání sítě KozloviceNET

Síť KozloviceNET vznikla za účelem podpory vzdělání občanů v oboru informačních tehnologií a k usnadnění přístupu k informacím obsažených v síti Internet. Obec dává občanům možnost připojit se k této síti v místech pokrytých signálem sítě, neposkytuje však žádné záruky dostupnosti a kvality služeb.

Definice pojmů

Síť KozloviceNET (dále jen síť) je neveřejná nezisková počítačová síť provozovaná obcí Kozlovice

Síť je tvořena bezdrátovými přístupovými body v pásmu 2.4GHz a 5GHz, bezdrátovými páteřními trasami a sítěmi LAN.

Internetová brána obce Kozlovice (dále jen brána) je soubor technických prostředků, který zajišťuje propojení sítě KozloviceNET se sítí Internet. Brána slouží především potřebám Obecního úřadu Kozlovice (dále jen OÚ), Základní škole Kozlovice (dále jen ZŠ ) Mateřské škole Kozlovice (dále jen MŠ), knihovně a organizacím obcí zřizovaných, a pravidelně navázaných na rozpočet. Nevyužitá kapacita je poskytována občanům bezplatně.

Správa sítě je skupina osob pověřených Obecním úřadem Kozlovice k zajištění provozu, údržby a rozvoje sítě.

Uživatel sítě je fyzická nebo právnická osoba využívající služby sítě (mimo OÚ, ZŠ, MŠ a organizací obcí zřizovaných a pravidelně navázaných na rozpočet).

Pravidla využití sítě

Síť je určena ke svobodné datové komunikaci pomocí rodiny protokolů TCP/IP mezi uživateli. Použití pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu správy sítě.

K síti je možné připojovat pouze zařízení vybavená prohlášením o shodě, schválená pro provoz v ČR a splňující normy IEEE 802.11b a doporučené provozovatelem sítě. Uživatel je odpovědný za veškeré škody (své i druhé strany), které vzniknou připojením neschváleného zařízení k síti i jeho nesprávnou instalací a používáním.

Uživatel bere na vědomí, že datový provoz na síti může být ze statistických, provozních a bezpečnostních důvodů analyzován a logován. Správa sítě však zaručuje, že takto získaná data nepředá třetí osobě a nebude je využívat k jiným než uvedeným účelům dle zákona o výměně a poskytováni osobních udajů.

Přenášená data na síti nejsou šifrována, uživatel si je vědom nebezpečí neoprávněného odposlechu takto přenášených dat a jejich případnou ochranu si zajistí vlastními prostředky.

Pokud uživatel zjistí závadu v síti, nebo má podezření na nesprávnou funkci některého ze zařízení nebo služeb, měl by tuto skutečnost sdělit správě sítě a to:
E-mailem na adresu info@zhsystems.cz
nebo telefonicky na 774 904 388.

Uživatel bere na vědomí, že síť může být propojena s dalšími podobnými sítěmi a uvědomuje si všechna bezpečnostní rizika, která z toho plynou.

Uživatel je povinen používat pouze konfigurační parametry jemu přidělené správou sítě. Použití jiných než přidělených parametrů je zakázáno.

Uživatel se zavazuje, že nebude obtěžovat ostatní uživatele sítě nadměrnými datovými přenosy a nebude síť využívat k přenosu dat, která jsou v rozporu s platnými zákony ČR. Rovněž je zakázáno odchytávání provozu ostatních uživatelů sítě.

Pokud uživatel vlastní, či má k dispozici data propagující užívání nebo výrobu drog, data s pornografickou, rasistickou či jinou tématikou, která by mohla u ostatních uživatelů sítě vyvolat pohoršení, ohrozit mravní výchovu mládeže, či která jsou v rozporu s platnými zákony ČR, je povinen je zabezpečit proti úniku z vlastních zařízení do sítě.

Pravidla využití internetové brány

Pro využití brány platí stejná pravidla jako pro využití sítě s následujícími rozdíly:

Brána zajišťuje přístup uživatelů sítě k Internetu metodou překladu adres (NAT 1:N) a je vybavena firewallem, který chrání síť před přístupem z Internetu.

Brána přednostně odbavuje provoz generovaný OÚ , ZŠ, MŠ, knihovny a organizací obcí zřizovaných, a pravidelně navázaných na rozpočet.

Je zakázáno používat služby pro sdílení dat přes Internet (tzv. P2P sítě, např. DirectConnetc, Kazaa, Bit Torrent atd.), vytvářet datové přenosy ve více vláknech.

Uživatel je také povinen zabezpečit svůj počítač před šířením počítačových virů, spamu a jiných nebezpečných aplikací!

Uživatel bere na vědomí, že porušení pravidel využití sítě a pravidel využití internetové brány je důvodem k napomenutí a po případném  neuposlechnutí výzvy k okamžitému zamezení přístupu k síti a bráně!

Leden 2022
M T W T F S S
     
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Dostupnost internetu: OK !